Oferim servicii de dirigentie de santier printr-o serie de servicii aplicate proiectelor și programelor de construcții – de la perioada de pregatire a investitiei până la etapele de construcție și post-construcție – în scopul atingerii obiectivelor proiectului.

Specialistii nostril sunt autorizati pe domeniile:

 • Construcţii civile, industriale şi agricole – categoria de importanţă A
 • Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu – de interes naţional
 • Lucrări hidrotehnice
 • Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală
 • Lucrări de îmbunătăţiri funciare
 • Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)
 • Reţele electrice

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, dirigintele de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

 1. Activități în perioada de pregătire a investiţiei (mobilizarea):
 • Studierea și însușirea prevederilor contractelor de lucrări și a tuturor anexelor acestora precum și a caracteristicilor șantierelor și raportarea către Autoritatea Contractantă și Proiectant a orcărei probleme care ar putea afecta lucrările, sau orice inadvertențe constatate între contractele și condițiile existente pe teren;
 • Verificarea și recomandarea către Autoritatea Contractantă cu privire la conformitatea și autenticitatea certificatelor, polițelor de asigurare, garanțiilor, indemnizațiilor etc pentru care Contractorii sunt responsabili conform Condițiilor Contractului
 • Asigurarea că mecanismul de comunicare și raportare dintre Autoritatea Contractantă și dirigintele de șantier este stabilit, complet funcțional și eficient pe toată durata proiectului
 • Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 • Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
 • Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
 • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
 • Verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
 • Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 • Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
 • Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
 • Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 • Preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
 • Participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
 • Predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier, dacă este cazul;
 • Verifică existenţa “Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;
 • Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
 1. Activități în perioada execuției lucrărilor
 • Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 • Interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certifícate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
 • Interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
 • Verifică respectarea “Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrare;
 • Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
 • Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 • Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse;
 • Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 • Transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
 • Informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 • Urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
 • Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
 • Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
 • Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 • Monitorizează evoluţia lucrărilor în comparaţie cu graficul de execuţie. În cazul în care apar stagnări, încetiniri în execuţie notifică Executantul lucrării pentru  luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de şantier va informa beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către executant şi aprobate de către dirigintele de şantier;
 • Preia documentele de la Executant şi Proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 • Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia, dacă este cazul.
 1. Activități la recepţia la terminarea lucrărilor:
 • Asigura secretariatul Comisiei de receptie.
 • Efectuarea inspecțiilor necesare la recepție, împreună cu reprezentanții Autorității Contractante și pregătirea Certificatelor de Recepție, Lista defectelor și a altor documente solicitate de condițiile contractului, asigurarea secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmirea actele de recepţie;
 • Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului deținătorului acestuia
 • Emiterea Certificatului de Recepție la terminarea lucrărilor;
 • Preluarea documentelor de la constructor și proiectant (pentru contractele de construcții) inclusiv părți desenate post execuție și completarea cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.